For alle som har kjemikalier på arbeidsplassen

Har dere elektronisk stoffkartotek, er det nå valgfritt om du i tillegg vil ha papir utgave.

Du må som virksomhet fortsatt ha oversikt over hvilke kjemikalier som dere jobber med og ha *sikkerhetsdatablad på alle farlige kjemikalier som anvendes/dannes under prosess i virksomheten.

Hvorfor sikkerhetsdatablad

Sikkerhetsdatabladene skal sette dem som jobber med eller i nærheten av farlige kjemikalier i stand til å sikre seg mot helseskader.

Informasjonen gjør det mulig å:

  • Sette i gang nødvendig tiltak for å ivareta helse og sikkerhet på arbeidsplassen og for ytre miljø.
  • Sikre riktig avfallsbehandling og oppfordre bruker til å finne mindre skadelige kjemikalier.
  • Sikre trygg håndtering, lagring og avhending av kjemikaliene, og gi informasjon om tiltak ved utilsiktet utslipp.
Det er viktig at sikkerhetsdatabladene brukes aktivt i virksomheten i arbeidet med å:
  • Kartlegge hvilke kjemikalier som brukes.
  • Risikovurdere kjemikaliene.
  • Sette i verk nødvendige vernetiltak.
Leverandører skal sørge for sikkerhetsdatablad

Leverandører av kjemikalier har plikt til å stille sikkerhetsdatablad til rådighet for mottakerne, gratis på papir eller elektronisk. «Å stille til rådighet» skal være en aktiv handling. Det å legge sikkerhetsdatablader på en leverandørs hjemmeside eller i en database er ikke nok.

Endringer i regelverket om stoffkartotek

Den 1.1.2018 trådte endringer i forskrift om utførelse av arbeid, bruk av arbeidsutstyr og tilhørende tekniske krav (forskrift om utførelse av arbeid) i kraft.

§ 2-2 skal nå lyde:

«Stoffkartoteket kan være etablert elektronisk og/eller foreligge i en papirutgave, og skal være bygget opp på en slik måte at det er lett å søke frem informasjon om det enkelte kjemikalie»

Dette betyr at det ikke lengre er et krav at en virksomhet med et elektronisk stoffkartotek og må ha alle sikkerhetsdatablad i papirformat på arbeidsstedet. Det er dog fortsatt et krav at arbeidsgiver skal sørge for at arbeidstakerne har lett tilgang til stoffkartoteket og at de aktuelle sikkerhetsdatablad skal være tilgjengelig på det enkelte arbeidssted.

I tillegg er bestemmelse for tilgang til stoffkartoteket for verneombud blitt endret, §2-4 tredje ledd skal lyde:

Verneombudet skal ha tilgang til stoffkartoteket som gjelder eget verneområde.
Hovedverneombudet skal ha tilgang til det komplette stoffkartotek for virksomheten.

* Et sikkerhetsdatablad er et følgeskriv som skal inneholde informasjon om farlige egenskaper og anbefalte vernetiltak ved bruk av farlige kjemikalier.

Lone A. Flyvholm
HMSK Rådgiver

Trykk her for å melde deg på våre nyhetsbrev.