Våre konsulenter kan bistå i ulike typer kartlegginger

Risiko- og sårbarhetsanalyse

Systematisk gjennomgang av virksomhetens aktiviteter og vurdering av risikofaktorer for driften.

HAZID / HAZOP

Identifisering av farer aktiviteten kan ha for personell og omgivelser.

Sikker jobb analyse, SJA

Ved gjennomføring av SJA går vi gjennom en gitt arbeidsoperasjon, kartlegger eventuelle farer og foreslår tiltak for å redusere eller eliminere farepunkter, og setter opp krav til bruk av verneutstyr og lignende.

HMS/IK revisjon

Kartlegging av i hvilken grad virksomheten har et dokumentert IK-system i overensstemmelse med gjeldende lover og forskrifter,samt i hvilken grad dette systemet er implementert som en naturlig del av bedriftens virke.

Fysisk arbeidsmiljøkartlegging

Kontroll av lysforhold, støy, temperatur, luftfuktighet, støv, renholdsrutiner, ergonomi og arbeidsplassutforming.

Vernerunde

Gjennomgang av et utvalg arbeidsmiljøfaktorer som har betydning for medarbeidernes sikkerhet.

Medarbeiderundersøkelse

Kartlegging rettet mot organisering av arbeidsoperasjoner, vurdering av ansvarsfordeling, kommunikasjons-struktur, arbeidsinstrukser, arbeidsreglement mv. Denne kartleggingen gjennomføres av vår søsterbedrift Medco Bedriftshelsetjenster. Les mer om medarbeiderundersøkelser.

Ytre miljøkartlegging

Kartlegging av virksomhetens miljøpåvirkning, herunder håndtering av naturressurser, avfall, beredskap, tiltak for reduksjon av forurensninger mv. I tillegg kan vi foreta en kartlegging av i hvilken grad virksomhetens miljøstyringssystem tilfredsstiller krav i kjente miljøstandarder som ISO 14001 og EMAS.

Kvalitetsrevisjon

Kartlegging av i hvilken grad en virksomhet har et dokumentert kvalitetsstyringssystem i henhold til en gitt kvalitetsstandard (eksempelvis ISO 9001), i hvilken grad kravdokumentasjon er på plass og i hvilken grad dette systemet er implementert som en naturlig del av bedriftens virke. Vi kan og inngå avtale om gjennomføring av jevnlige kartlegginger i en virksomhet. GAP analyse mellom et system og spesifiserte standarder.